De volgende voorwaarden gelden bij Webs2Go sinds 1 januari 2011.

Abonnement:

Een abonnement op een webhotel van Webs2Go biedt toegang tot de mailservers van Webs2Go. Alle abonnementen betreffen een onbeperkt aantal e-mailaccounts. De abonnementsperiode duurt altijd 12 maanden. Domeinen zijn uniek en webhotels worden individueel aangepast en opgericht voor het domein. Met betrekking tot snelle levering van het bestelde, zal Webs2Go normalerwijs aanvangen met het oprichten en aanstemmen van het bestelde zodra de order binnengekomen is. De klant accepteert bij het doen van de bestelling, dat een eventueel recht om af te zien van de aanschaf automatisch vervalt als Webs2Go begonnen is met het oprichten en aanpassen van het bestelde.

Gebruik:

Het is abonnees zonder voorafgaande toestemming van Webs2Go niet toegestaan grote hoeveelheden gegevens op de server op te slaan die gratis mag worden gedownload of opgevraagd. Het doel is om niet te functioneren als een externe harde schijf voor de opslag van gegevens in de opmaken als zip, mp3, jpg, etc. maar als een presentatie/verkoopruimte voor bedrijven en privé-personen. Uitzonderingen hierop zijn diensten/producten geleverd door Webs2Go die specifiek voor backup- en opslagdoeleinden zijn ontwikkeld.

Illegaal materiaal is niet toegestaan op de servers van Webs2Go, ongeacht of dit beelden, filmopnames of hyperlinkbeelden of dergelijk materiaal betreft. Het is niet toegestaan erotisch, pornografisch of ander aanstootgevend materiaal op de servers van Webs2Go op te slaan. Het is het besluit van Webs2Go en van Webs2Go alleen om te bepalen of materialen behoren tot een van de bovenstaande categorieën en het bedrijf behoudt zich het recht voor dergelijk materiaal te wissen zonder voorafgaande kennisgeving. In het geval dergelijk materiaal wordt verwijderd, kan de klant geen claim bij Webs2Go neerleggen met betrekking tot de beslissing. Het webverkeer dient redelijk te zijn en niet het verkeer van andere gebruikers verstoren. Als het verkeer van een klant het verkeer van andere klanten verstoort, behoudt Webs2Go zich het recht voor om het webhotel van de eerstgenoemde klant te sluiten zonder voorafgaande kennisgeving en/of een afzonderlijk tarief voor het verkeer in rekening te brengen. Webs2Go behoudt zich het absolute recht voor om te besluiten of verkeer wel of niet excessief is. Indien een webhotel wordt gesloten, wordt geen restitutie verleend op de abonnementsgelden die vooruit zijn betaald. Ongewenste (spam)mail mag niet vanaf de servers van Webs2Go worden verzonden. In het geval deze regel wordt geschonden, behoudt Webs2Go zich het recht voor de betreffende autoriteit in te lichten en inloggevens door te geven aan die autoriteit. Webs2Go behoudt zich het recht voor om betaling te vereisen voor het werk dat men heeft geleverd om dergelijke informatie door te geven aan de betreffende autoriteit.

Scripts:

Het gebruik van scripts is alleen toegestaan zolang dit niet de servers in onredelijke mate belast.

Sjablonen (webontwerpen):

Alle sjablonen die de klanten ter beschikking worden gesteld door Webs2Go blijven eigendom van Webs2Go ongeacht of deze individuele sjablonen zijn gewijzigd of niet. Er mogen geen sjablonen die Webs2Go de klant ter beschikking heeft gesteld worden verspreid naar anderen, niet op commerciële basis maar ook op niet-commerciële basis. Alle sjablonen worden geleverd met niet-uitsluitende rechten. In het geval Webs2Go zich verplicht voelt het gebruiksrecht van een sjabloon in te trekken, kan Webs2Go niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies (direct of indirect) aan de kant van de klant als gevolg van de intrekking. Webs2Go is ook niet verantwoordelijk voor fouten of gebreken in sjablonen of de toegang ervan.

Operationele betrouwbaarheid:

Webs2Go behoudt zich het recht voor om het gebruik van producten te beperken/verlagen indien dit vereist is om operationele of veiligheidsredenen. In geval van operationele redenen of veiligheidsredenen, behoudt Webs2Go zich het recht voor zich toegang te verschaffen tot de gebruikersdata van de klant. In dergelijke gevallen zal de staf van Webs2Go gehouden zijn aan professionele geheimhouding. Alle andere toegang tot gebruikersdata vereist de acceptatie van de klant of een rechtbank. Hoewel spam- en virusfilters die de klant ter beschikking worden gesteld, het risico op de ontvangst van ongewenste mails minimaliseren, garandeert Webs2Go niet dat klanten geen ongewenste mail ontvangen.

Aansprakelijkheid:

Het gebruik van de klant van het abonnement bij Webs2Go is geheel voor zijn/haar eigen risico. Webs2Go kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, inclusief nauwkeurigheid, wettigheid, volledigheid, etc. van de informatie die de klant ontvangt of verzendt via internet. Webs2Go kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies - direct of indirect - immateriële schennis of andere omstandigheden die voortkomen uit het gebruik van informatie die te vinden is op internet. Webs2Go kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen of andere omstandigheden die zich kunnen voordoen als gevolg van de niet beschikbaarheid van toegang tot diensten of informatie op internet, ongeacht de redenen hiervoor. Webs2Go accepteert geen aansprakelijkheid voor enig verlies van persoonlijke gegevens, inclusief het verlies of schade van geïnstalleerde software, etc. Webs2Go accepteert geen aansprakelijkheid voor toegang die is verworven door onbevoegde personen tot de gegevens of systemen van de klant of schade als gevolg hiervan. De klant is verantwoordelijk voor alle kosten die betrekking hebben op bestellingen voor diensten via internet en het gebruik van betaalsystemen op internet. Vrijstelling van aansprakelijkheid zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden is tevens van toepassing in het geval van grove nalatigheid door Webs2Go.

Opzegging van abonnement:

De klant kan het abonnement op elk gewenst moment opzeggen. Het abonnement heeft een duur van 12 maanden, en wordt altijd, 35 dagen voor het einde van de abonnementsperiode, automatisch verlengd. Daarom moet een opzegging uiterlijk 35 dagen voor het einde van de abonnementsperiode door Webs2Go ontvangen zijn. Eventueel vooruitbetaalde abonnementsgelden worden niet gerestitueerd. Als een opzegging niet op tijd door Webs2Go ontvangen wordt, is de klant verplicht het abonnementsgeld voor de volgende periode van 12 maanden te betalen. De klant kan opzeggen door contact op te nemen met Webs2Go. De klant kan opzeggen door een ondertekende brief of e-mail te sturen.

Voorbeeld: Als het abonnement op 1 januari 2011 besteld wordt, is het abonnement geldig tot 31 december 2011. Wanneer de klant het abonnement het daaropvolgende jaar (2012) niet wil voortzetten, moet het abonnement voor 25 november 2011 worden opgezegd. Zodra Webs2Go een opzegging ontvangen heeft, wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht. De klant ontvangt daarnaast ook een bevestiging van de opzegging via e-mail van Webs2Go. Indien Webs2Go ervoor kiest een specifiek abonnementtype of speciale dienst te beëindigen, kan Webs2Go het abonnement met een opzegtermijn van een maand opzeggen. In dergelijke gevallen wordt het niet gebruikte deel van vooruitbetaalde bedragen vanzelfsprekend gerestitueerd. Indien Webs2Go aanzienlijke wijzigingen doorvoert die de Algemene Voorwaarden depreciëren, zijn klanten gerechtigd hun abonnement op te zeggen met een opzegtermijn van een maand. Het ongebruikte deel van vooruit betaalde bedragen wordt tevens, bij uitzondering, gerestitueerd. Het abonnement mag in geen geval worden gebruikt om ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot systemen die in verbinding staan met internet.

Indien Webs2Go op de hoogte is van dergelijke activiteiten of criminele activiteiten, wordt het abonnement, ongeacht het land waar de schending onder de wet valt, onmiddellijk beëindigd en behoudt Webs2Go zich het recht voor alle relevante informatie door te sturen naar de betreffende autoriteiten. Webs2Go heeft tevens het recht een abonnement zonder voorafgaande kennisgeving onmiddellijk te beëindigen en zonder vergoeding of terugstorting in welke vorm dan ook indien de klant zich niet aan deze Algemene Voorwaarden houdt, indien een partij de hulpmiddelen die beschikbaar zijn op internet verkwist of misbruikt, de functionaliteit van internet verstoort, de etiquette overtreedt die op een bepaald moment geldt, bijv. door informatie door te spelen over de privé-aangelegenheden van anderen of op een andere manier de gebruikers van internet ongerief te bezorgen. Gegevens van homepages en mailsystemen worden over het algemeen zeven dagen na beëindiging van een abonnement verwijderd.

Domeinen:

Bij het bestellen van een domein dient de koper/kaarthouder te verklaren dat de persoon die zich aanmeldt accepteert dat het gebruik van de domeinnaam niet in strijd is met de naam of merkrechten van derde partijen of anderszins in strijd zijn met de wetgeving. Domeinnamen worden geregistreerd onder de eigen naam van de klant. Daarom treedt Webs2Go alleen op als tussenpersoon en accepteert deze geen aansprakelijkheid. Webs2Go kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies geleden tijdens het verhuizen/instellen van de domeinnaam. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de registratie/herdelegatie van het domein binnen acht dagen na bestelling heeft plaatsgevonden. Indien de registratie/herdelegatie niet heeft plaatsgevonden, moet de klant dit aan Webs2Go bekend maken. Bij opzegging/herdelegatie/verwijdering van het webhotel vallen de toekomstige activiteiten van het domein niet meer onder de verantwoordelijkheid van Webs2Go en Webs2Go kan hiervoor ook niet langer aansprakelijk worden gesteld. De domeinnaam wordt "geregistreerd bij" / "geherdelegeerd naar" de partners van Webs2Go. Deze bevinden zich mogelijk bij de domeinregistreerders of rechtstreeks bij de individuele domeinbeheerder of het betreffende domeinachtervoegsel. Webs2Go zal de klant jaarlijks, aan het einde van iedere registratieperiode, een tarief in rekening brengen voor het domein tenzij dit anders is vermeld. Dit is van toepassing ongeacht of het domein bij Webs2Go of een andere DNS-server is geplaatst. Webs2Go is echter niet aansprakelijk voor verliezen als gevolg van een ontbrekende of onjuiste factuur. In het geval er onjuist domeinen worden besteld (spelfouten, naamfouten of iets dergelijks) wordt het registratietarief niet vergoed.

Webs2Go zal echter trachten de domeinnaam te corrigeren zolang de registratie nog niet heeft plaatsgevonden. Indien Webs2Go verantwoordelijk is voor het verzenden van een foutieve bestelling van een domein, zal deze de registratiekosten vergoeden of registratie aanbieden met de juiste domeinnaam. Gezien adreswijzigingen is het de eigen verantwoordelijkheid van de klant om deze informatie door te geven aan de individuele beheerder van domeinachtervoegsels.

Speciale voorwaarden voor de individuele domeinachtervoegsels:

Als u andere dan .be domeinen registreert, treedt Webs2Go alleen op als tussenpersoon.

Algemeen:

Abonnees van de producten van Webs2Go dienen 18 jaar of ouder te zijn.

Gebruik van klantengegevens:

Een abonnement op een webhotel bij Webs2Go is inclusief automatische registratie van de naam, het adres en e-mailadres van de klant in de mailinglijst van Webs2Go. Klanten die niet op deze manier geregistreerd wensen te zijn, dienen Webs2Go hiervan zelf op de hoogte te brengen.

Contact:

Vragen met betrekking tot support, verkoop en administratie worden zo snel mogelijk beantwoord via e-mail, voor zover dit mogelijk is.

Adresgegevens:

Klanten zijn verplicht Webs2Go te informeren over hun huidige woonplaats en e-mailadres. Dit kan worden gedaan via e-mail.

Betaling van abonnementen:

Abonnementen op webhotels dienen - ongeacht het type abonnement - 12 maanden vooruit te worden betaald. Vooruitbetaalde bedragen worden niet gerestitueerd tenzij uitdrukkelijk elders vermeld in deze Algemene Voorwaarden.

Betalingscondities:

Voor alle betalingen die worden uitgevoerd door de klant met behulp van Dankort, Eurocard, MasterCard, VISA, VISA Electron of JCB wordt geen extra bedrag in rekening gebracht. Bij versturing van de factuur per post, behoudt Webs2Go zich het recht voor om een bedrag in rekening te brengen voor de gedane onkosten. De producten/diensten van Webs2Go zijn speciaal aangepast aan de wensen van de klant en de laatstgenoemde heeft niet het recht het contract nietig te verklaren. Betalingscondities zijn zonder uitzondering binnen 14 dagen contant, tenzij er een speciale overeenkomst is bereikt. Als de klant het verschuldigde bedrag niet binnen tien dagen na de uiterste betaaldatum heeft betaald, wordt rente in rekening gebracht (zonder voorafgaande kennisgeving) vanaf de betaaldatum, overeenkomstig de huidige geldige wetgeving op het gebied van rente. Er wordt tevens een herinneringstarief van EUR 25,00 in rekening gebracht voor iedere factuur. Webs2Go behoudt zich het recht voor claims over te dragen naar een derde partij en Webs2Go kan tevens naar eigen keuze onmiddellijk het contract nietig verklaren en het domein van de klant verwijderen of het webhotel sluiten als gevolg van te late betaling. In verband met eventuele terugbetalingen aan de klant, behoudt Webs2Go zich het recht voor om een bedrag in rekening te brengen dat overeenkomt met de bank- en administratiekosten.

Duur van abonnement:

Een abonnement is actief totdat deze wordt opgezegd door een van de betrokken partijen ingevolgde de bovenstaande voorwaarden.

Abonnementswijzigingen:

Een abonnement op een webhotel kan op ieder gewenst moment worden gewijzigd naar een duurder abonnementstype. Wijzigingen naar lager geprijsde abonnementen kan alleen worden gedaan aan het einde van een abonnementsperiode en alleen als de klant ons hiervan minimaal 60 dagen voor het verstrijken van de huidige abonnementsperiode op de hoogte heeft gebracht.

Overdracht:

In verband met de verkoop of andere overdracht van alle belangrijke delen van de activiteiten of activa van Webs2Go, heeft laatstgenoemde het recht het abonnement/de abonnementen van de klant zonder voorafgaande kennisgeving gedeeltelijk of geheel over te dragen aan een derde partij, alsook de rechten en plichten die Webs2Go heeft zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden.

Wijzigingen in voorwaarden:

De verkoop- en leveringsvoorwaarden van Webs2Go kunnen met een voorafgaande kennisgeving na 45 dagen worden gewijzigd.

Storingen bij derde partijen of overmacht:

Uitgezonderd het bovenstaande kan Webs2Go niet aansprakelijk worden gesteld voor schade in geval van onderbrekingen, defecten, schade, etc. die wordt veroorzaakt buiten de macht van Webs2Go om. Dit betreft blikseminslag, overstroming, brand, oorlog, terroristische acties, industriële acties en uitsluiting (inclusief die door het eigen personeel van Webs2Go), overbelasting van internet, defecten in andere netwerken, defecten bij derde partijen, systeemstoringen of andere soorten overmacht.

Rechtsgebied en Rechtskeuze:

In alle geschillen en discrepanties wordt uitsluitend door de gewone Belgische rechtbanken beslist en overeenkomstig de Belgische wet (uitgezonderd regelgeving van de Belgische wet met betrekking tot rechtskeuze).